Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Kontrol Deyimlerini Kullanabilme

Kontrol Deyimlerini Kullanabilme etkinliğinde İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Staj Dosyası Konuları kapsamında karar kontrol deyimleri, döngü deyimleri Kontrol Deyimlerini Kullanabilme uygulama faaliyetleri gibi staj dosyasına yazılacak konuları içerir.

Kontrol Deyimlerini Kullanabilme

Kontrol Deyimlerini Kullanabilme Etkinliği

Kontrol Deyimlerini Kullanabilme etkinliğinde İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Staj Dosyası Konuları kapsamında karar kontrol deyimleri, döngü deyimleri Kontrol Deyimlerini Kullanabilme uygulama faaliyetleri gibi staj dosyasına yazılacak konuları içerir.

C# Karar ve Kontrol Deyimleri

Program yazarken bazen koşullar altında gerçekleşmesini istediğiniz durumlar olabilir. Bu bölümde anlatılan if-else ve switch deyimleri ile bu tür kapsamlı programlar geliştirilebilir. Genel anlamda programlama dilinde kullanılan koşul yapıları iki çeşittir. Bunlar;

1-) if-else deyimi

2-) switch-case deyimidir.

If-Else Deyimi

Belirli bir koşula göre yapılması istenilen işlemler, If-Else deyimi kullanılarak gerçekleştirilir. If-Else deyiminin kullanımı ve akış diyagramları ile gösterimi ise şu şekildedir.

if_else_sematic
If-Else Akış Diyagramı Gösterimi

Diyagramda gördüğünüz gibi, programın akışı if deyiminin olduğu satıra geldiğinde parantezler içerisindeki KOŞUL ifadesi çalıştırılır. Bu koşul ifadesi true (Doğru) ya da false (Yanlış) olmak üzere bir değer üretmektedir.

Eğer programımızda koşulun doğru olmasına bağlı işlem yapmak istiyorsanız, koşulun yanlış olduğu durumlarda işlem yapılmasını istenmiyorsanız Else bloğu (Şartın yanlış olduğu durum) program içerisinde hiç kullanılmaz.

If koşul deyimlerinde zaman zaman birden fazla koşula bağlı işlemler yapmamız gerekebilir.

VE ( && ) Bağlacı

VEYA ( || ) Bağlacı

Örnek : Klavyeden girilen sayının hem 4’e hem de 5’e kalansız bölünüp bölünemediğini ekrana yazan programı yazınız.

İç-İçe if İfadesi

Birden fazla koşula ihtiyaç duyulan durumlarda iç-içe if ifadeleri kullanılırlar. Bir if koşuluna kaç tane else if ekleyebileceğiniz konusunda hiçbir sınır yoktur. iç-içe if ifadelerinin kullanımı ise şu şekildedir.

İç-İçe if İfadesinin Başka Bir Kullanım Şeklide Şöyledir.

Switch-Case Deyimi

Switch-Case deyimi de If-Else deyimleri gibi karar kontrol mekanizmalarında kullanılmaktadır. Switch-Case deyimi genellikle karmaşık if-else bloklarının yerine, daha okunabilir oldukları için tercih edilmektedir. Switch-Case ile yapabileceğimiz karşılaştırmaları if-else ile de yapabiliriz.

Switch-Case yapısı şu şekilde çalışır; bir deyimin değeri, sabitlerden oluşan bir listede peş peşe test edilir. Deyimin değeri sabitlerden birisiyle eşleşince, bu eşleşmeyle ilgili işlemler gerçekleştirilir. Switch-Case ifadesinin genel formu şu şekildedir;

Switch-Case Akış Diyagramı Gösterimi
Switch-Case Akış Diyagramı Gösterimi

Switch-Case yapısının çalışmasına bir göz atalım;

– Önce switch parantezleri içerisindeki ifade hesaplanır.

– Programın akışı, hesaplanan ifade ile aynı case sabitinin bulunduğu satıra gelir.

– Eğer hesaplanan ifade, mevcut case sabitlerinden herhangi birisi ile eşleşmiyorsa default anahtar sözcüğünün bulunduğu yere gelir ve program buradan devam eder. – Her case satırı içerisindeki işlemlerimiz tamamlandıktan sonra, ilgili case satırının sonuna geldiğimizi belirtmek için break komutu kullanılır.

Switch-Case Yapısı İle İlgili Önemli Kurallar:

– Case anahtar sözcüğünün yanındaki ifadeler sabit olmak zorundadırlar. Bu ifadeler içerisinde değişken bulunamaz.

– Case ifadeleri herhangi bir tam sayı sabiti, karakter veya string sabiti olabilir.

– Default durumunu istediğimiz yere yazabiliriz. Aynı şekilde case ifadelerini de istediğimiz sırada yazabiliriz.

– Bir switch bloğunda iki veya daha fazla sayıda aynı değere sahip case ifadesi bulunamaz.

– Bir switch bloğunda default case olmak zorunda değildir.

– Akış herhangi bir case ifadesine geldiğinde, akış farklı bir case ifadesine yönlendirilmek istenirse goto anahtar sözcüğü kullanılır.

Örnek: Girilen mevsim adına karşılık gelen ayları yazan program.

Döngü Deyimleri

C#’ta 3 döngü deyimi vardır: while döngüleri, for döngüleri ve foreach döngüleri.

Döngüler:

1. while döngüleri

a. Kontrolün başta yapıldığı

b. Kontrolün sonda yapıldığı (do – while)

2. for döngüleri

3. foreach döngüleri

While Döngüsü

Programlama dillerinde while döngüleri bir koşul sağlandığı sürece yinelenen döngülerdir.

Kontrolün Başta Yapıldığı while Döngüleri

While Döngüsünün Kullanımı:

While Döngüsü Akış Diyagramı Gösterimi
While Döngüsü Akış Diyagramı Gösterimi

while anahtar sözcüğünden sonra parantez içersinde bool türden bir ifade bulunmak zorundadır. Döngü içersinde tek bir deyim vardır. while döngüsü şöyle çalışır: Derleyici while parametresi içersindeki ifadenin değerini hesaplar. Bu değer true ise döngü deyimini çalıştırır ve başa döner. false ise döngü deyiminin çalışması biter.

Do-while Döngüleri (Kontrolün Sonda Yapıldığı while Döngüleri)

do-while döngüleri denilmektedir. do-while döngüleri seyrek kullanılmaktadır.

Do-While Döngüsü Akış Diyagramı Gösterimi
Do-While Döngüsü Akış Diyagramı Gösterimi

do anahtar sözcüğünden sonra tek bir deyim bulunmak zorundadır. while parantezinden sonra noktalı virgül işaretinin bulunması gerekir, bu noktalı virgül boş deyim değildir, ayraçtır. Örneğin:

Burada kontrol noktası sondadır. Yani döngü deyimi en az bir kez yapılmaktadır. Eğer do anahtar sözcüğü olmasaydı bu, derleyici tarafından kontrolün başta yapıldığı while döngüsü olarak algılanırdı. Fakat bazen kontrolün sonda yapılması daha uygun olabilir. Örneğin:

For Döngüleri

For döngüleri aslında while döngülerinin daha genel bir biçimidir. Yani for döngüleri while döngülerini kapsamaktadır. for döngülerinin genel biçimi şöyledir:

For Döngüsü Akış Diyagramı Gösterimi
For Döngüsü Akış Diyagramı Gösterimi

For anahtar sözcüğünden sonra parantezler içerisinde 2 tane noktalı virgül bulunmak zorundadır. Buradaki noktalı virgüller boş deyim değildir, ayraç görevindedir. Bu 2 noktalı virgül, for döngüsünü 3 kısıma ayırır. İkinci kısımdaki ifade bool türünden olmak zorundadır. Örnek:0’dan 10 kadar olan sayıları ekrana yazdırma.

Birinci kısımdaki ifade döngüye girişte bir kez yapılır, bir dahada yapılmaz. Döngü, ikinci kısımdaki ifade true olduğu sürece yinelenir. ifade2 true ise döngü deyimi çalıştırılır. Sonra üçüncü kısımdaki ifade çalıştırılır ve başa dönülür. for döngüsü en çok aşağıdaki kalıpta kullanılmaktadır.

Şüphesiz, for döngüsünün birinci ve üçüncü kısımda ifade tanımına uyan her türlü ifade bulunabilir.

For döngüsünün çeşitli kısımlarındaki ifadeler hiç yazılmayabilir. Fakat iki noktalı virgül her zaman bulunmak zorundadır. Örneğin; birinci kısımdaki ifade döngüye girişte yalnızca bir kez yapılacağına göre, bunu çıkartıp yukarıya koymak eşdeğerliği bozmaz.

for döngüsünün üçüncü kısmındaki ifade mademki her döngü deyiminden sonra bir kez yapılmaktadır. O halde onu oradan alıp döngü deyiminin sonuna yerleştirirsek eş değerlik bozulmaz.

for (;şart;) denktir while (şart)       örnek:  for (;i<10;) denktir while (i<10)

Zaten birinci ve üçüncü kısmı olmayan for döngüleri while ile eşdeğerdir. for döngüsünün ikinci kısmındaki ifade yazılmazsa, koşulun her zaman sağlandığı kabul edilir. Yani ikinci kısma bir şey yazmamakla true yazmak aynı anlamdadır. Nihayet for döngüsünün hiçbir kısmı yazılmayabilir. Bu da bir sonsuz döngü belirtir. for döngüsünün birinci kısmında bildirim yapılabilir. Fakat diğer kısımlarında ve diğer deyimlerin parantezlerinde bildirim yapılamaz. Birinci kısımda yapılan bildirimde ilk değer verilmek zorundadır. Örneğin:

for döngüsünün birinci kısmında bildirilen değişkenlerin faaliyet alanı döngüyle sınırlıdır. Standartlara göre:

döngüsü ise aşağıdaki tamamen eşdeğerdir.

Bu durumda bir for döngüsünü aynı biçimde aşağıya kopyalarsak bir sorun olmaz. for döngüsünün birinci ve üçüncü kısmı virgül işaretiyle çoğaltılabilir.

Break Deyimi

break deyimi döngülerin içerisinde ya da switch deyiminin içerisinde kullanılabilir. Kullanım biçimi şöyledir

break;

Programın akışı break anahtar sözcüğünü gördüğünde döngünün çalışması sonlandırılır. Yani programın akışı döngü dışındaki ilk deyimle devam eder.

continue Deyimi

continue deyimi yalnızca döngüler içerisinde kullanılabilir.

Kullanımı şöyledir:

continue;

continue deyimi çalışmakta olan döngü deyimi sonlanmış gibi bir etki yaratır. Yani programın akışı continue deyimini gördüğünde, sonraki yenilemeye geçer.  continue, seyrek kullanılan bir deyimdir.

goto Deyimi

goto, programın akışını belli bir noktaya yönlendirmek için kullanılır. Kullanım biçimi şöyledir:

<etiket>:

goto <etiket>;

etiket, isimlendirme kuralına uygun herhangi bir isim olabilir, goto deyiminin yukarısına ya da aşağısına yerleştirilebilir. goto deyimiyle ancak aynı metodda başka bir yere atlanabilir. Farklı bir metoda atlama yapılamaz. Aynı etikete birden fazla yerden goto yapılabilir. Aynı metodda, aynı isimli birden fazla etiket bulunamaz. Ayrıca goto etiketinden sonra bir deyim bulunmak zorundadır. goto kullanılmasının tavsiye edildiği bir kaç durum vardır. Örneğin; iç içe döngülerden ya da döngü içerisindeki switch deyiminden tek hamlede goto ile çıkılabilir.

Kontrol Deyimlerini Kullanabilme

Kontrol Deyimlerini Kullanabilme

İşletmelerde Mesleki Eğitim ( İşletmelerde Beceri Eğitimi ) Arşivi İçin Tıklayınız…

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2021