Bilişim İzle | Bilişim Teknolojileri Sitesi

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 5

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 5 dersine ait 1.dönem 1.yazılı, 1.dönem 2.yazılı ve 2.dönem 1.yazılı sınavına hazırlık soruları bulunmaktadır. Buradaki çalışma soruları Programlama Temelleri dersine ait Basit Kodlar modülündeki konuları kapsamaktadır.

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 5

Basit Kodlar Modül Çalışma Soruları

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 5 dersine ait 1.Dönem 1.yazılı sınavı ve 1.dönem 2.yazılı sınavına hazırlık soruları bulunmaktadır. Burada yer alan soruların tamamı bilisimizle.com tarafından hazırlamıştır. Bu sorular Programlama Temelleri Sınav Soruları 5 olarak kullanılabilir ve buradaki sınav hazırlık soruları Programlama Temelleri dersine ait Basit Kodlar modülündeki konuları kapsamaktadır. Bu konular şunlardır;

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 5 – BASİT KODLAR

 • DEĞİŞKENLER VE SABİTLER
  • Değişkenler
  • Değişkenleri İsimlendirme Kuralları
  • Veri Tipleri
  • Sabitler
  • Atama İşlemleri
  • Çıkış İşlemleri
  • Giriş İşlemleri
  • Hata Mesajları
  • Açıklama Satırları
 • OPERATÖRLER
  • Aritmetiksel Operatörler
  • İlişkisel Operatörler
  • Mantıksal Operatörler
  • İşlem Önceliği

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 5

Programlama Temelleri Sınav Soruları (Hazırlık)

Değişkenler ve Sabitler ile İlgili Sorular

1-) Değişken nedir? Nasıl tanımlanır?

Değişkenler programlama dillerinde verilerin depolanma alanlarını temsil ederler.
<veri tipi><değişken adı>;

2-) Program çalıştırıldığında değişkenlerle ilgili şu hata alınıyorsa ” Use of unassigned local variable ‘sayi’ ” sebebi ne olabilir?

sayi‘ isimli değişkene değeri atanmamıştır.

3-) Değişken isimlendirme kuralları nelerdir?

 • İlk harf sayı olmamalıdır.
 • Büyük ve küçük harf duyarlılığına dikkat edilmelidir.
 • Değişken adı iki veya daha fazla kelimeden oluşuyorsa, kelimeler arasına boşluk konulmamalıdır.
 • Değişken isimlerinde özel karakterler kullanılmamalıdır. (!,?,{,@,v.b.)
 • Programlama diline özgü anahtar kelimeler değişken adı olarak kullanılamaz. (int, char, if, v.b.)

4-) Aşağıdaki değişken isimlerinden doğru olanların yanına (D) yanlış olanların yanına (Y) yazınız.

(Y) ev?Adresi

(Y) 3renk

(D) SoyAdi

(D) tc_numarasi

(Y) gelis  tarihi

5-) . Net içindeki veri tipleri nelerdir? Açıklayınız.

.Net de veri tipleri iki çeşittir. Bunlar;
– Değer Tipleri (Value Type)
– Referans Tipleri (Reference Type)

Bir değişkeni kullandığımız zaman aslında o değişkenin bellekteki yerinde bulunan bilgiyi kullanırız. Değer tipleri belleğin ‘stack’ bölgesinde saklanır ve veriyi direkt olarak bellek bölgesinden alırken referans tipleri bellekte ‘heap’ alanında saklanır. Yani referans tipleri içinde veri değil bellekteki ‘heap’ alanının adres bilgisini tutarlar.

6-) .Net Değer Tipleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Değer Tipleri

Adı

Açıklama

sbyte

8 bit işaretli tam sayı

short

16 bit işaretli tam sayı

int

32 bit işaretli tam sayı

long

64 bit işaretli tam sayı

byte

8 bit işaretsiz tam sayı

ushort

16 bit işaretsiz tam sayı

uint

32 bit işaretsiz tam sayı

ulong

64 bit işaretsiz tam sayı

float

32 bit tek kayan sayı

double

64 bit çift kayan sayı

decimal

128 bit ondalıklı sayı

bool

true ya da false

char

Karakterleri temsil eder

7-) .Net Referans Tipleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Referans Tipleri

Adı

Açıklama

object

Bütün veri türlerinin türediği kök eleman

string

Unicode karakterlerinden oluşan string

8- ) Program boyunca sabit kalması istenen veriler için kullanılacak tanımlama nasıl olmalıdır?

const <veri tipi> <değişken adı> = değer;

9- ) Sabitler için önemli kurallar nelerdir?

Sabitler tanımlanırken ilk değerleri atanmalıdır.
Sabitlerin program boyunca değerleri değiştirilemez.

10-) Atama işlemlerinde kullanılan operatörler nelerdir? Açıklayınız.

Operatör Simgesi

Açıklama

=

Eşitliğin sağındaki değer eşitliğin solundaki değişkene atanır.

+ =

Eşitliğin sağındaki değerle eşitliğin solundaki değişken değerini toplayıp tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

+ +

Değişkenin değerini bir arttırır.

++ değişkenden sonra kullanılırsa önce atama işlemi yapılır sonra artırma yapılır.

++ değişkenden önce kullanılırsa önce artırım yapılır sonra atama işlemi yapılır.

– =

Eşitliğin sağındaki değeri eşitliğin solundaki değişken değerinden eksilterek tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

– –

Değişkenin değerini bir azaltır.

– – değişkenden sonra kullanılırsa önce atama işlemi yapılır sonra azaltma yapılır.

– – değişkenden önce kullanılırsa önce azaltma yapılır sonra atama işlemi yapılır.

* =

Eşitliğin sağındaki değerle eşitliğin solundaki değişken değeri çarpılıp tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

/ =

Eşitliğin solundaki değişken değerini eşitliğin sağındaki değere bölerek tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

11-) Aşağıdaki kodlar çalıştırılırsa x ve y’nin son değerleri ne olur?

int x, y=8;
x = y + 1;
Son durumda x=9, y=8 olur.

12-) Aşağıdaki kodlar çalıştırılırsa x, y ve z’nin son değerleri ne olur?

int x=0, y=0, z=0;
x+=4;
y+=3;
z+=y;

Küçük bir açıklama yapacak olursak, x+=4;’ü aslında x=x+4; olarak da düşünebiliriz. Çözümlerimizi bu mantıkla da yapabiliriz.
Son durumda, x=4, y=3, z=3 olur.

13-) Aşağıdaki kodlar çalıştırılırsa x, y ve toplam’ın son değerleri ne olur?

int x=2, y=5,toplam=0;
x++;
y++;
toplam=x+y;

Küçük bir açıklama yapacak olursak, x++; ‘yı x=x+1; olarak da düşünebiliriz. Çözümlerimizi bu mantıkla da yapabiliriz.
Son durumda x=3, y=6, toplam=9 olur.

14-) Aşağıdaki kodlar çalıştırılırsa x, y ve toplam’ın son değerleri ne olur?

int x=5, y=10,toplam;
x=y++;
toplam = x + y;

Hatırlatma: ++ değişkenden sonra kullanılırsa önce atama sonra arttırma yapılır. Buna göre;
Son durumda x=10, y=11, toplam=21 olur.

15-) Aşağıdaki kodlar çalıştırılırsa x, y ve toplam’ın son değerleri ne olur?

int x=5, y=10,toplam;
x=++y;
toplam = x + y;

Hatırlatma: ++ değişkenden önce kullanılırsa önce arttırma sonra atama yapılır. Buna göre;
Son durumda x=11, y=11, toplam=22 olur.

16-) Aşağıdaki kodlar çalıştırılırsa x, y ve z’nin son değerleri ne olur?

int x=16, y=17, z=25;
x-=10;
y-=8;
z-=x;

Küçük bir açıklama yapacak olursak, x-=10;’u aslında x=x-10; olarak da düşünebiliriz. Çözümlerimizi bu mantıkla da yapabiliriz.
Son durumda, x=6, y=9, z=19 olur.

17-) Console.Write(); ile Console.WriteLine(); arasında ne fark vardır? Açıklayınız.

Console.Write(); Yazdırma işleminden sonra imleç yazdırılan ifadenin yanında bekler.
Console.WriteLine(); ise yazdırma işleminden sonra imleç yazdırılan ifadenin alt satırında bekler.

18-) Aşağıdaki çıkış parametrelerini açıklayınız?

\n: Bir alt satıra geçmek için kullanılır.
\r: Paragraf başı yapmak için kullanılır.

19-) Aşağıdaki kodda {0}’ın anlamı nedir? Ne işe yarar?

Console.WriteLine(“x değişkeninin değeri = {0}”, x);
x’in değerini süslü parantez içinde belirtilen sıfır (0) yazan yere yazar.
{0} anlamı: Virgülden sonra tanımlanan ilk değişken değerini sıfırın yerine yazınız demektir.

20-) Aşağıdaki formatlı çıkış işlemlerinin çıktılarını yanlarına yazınız?

Kod

Çıktı

Console.Write(“{0:C}”, 2500);

2.500,00 TL

Console.Write(“{0:D5}”, 25);

00025

Console.Write(“{0:F2}”, 25);

25,00

Console.Write(“{0:N}”,2500000);

2.500.000,00

Console.Write(“{0:X}”, 250);

FA

21-) Ekran çıktısının (000) 123 45 67 şeklinde olması için gerekli C# kodunu yazınız?

Console.Write(“{0:(###) ### ## ##}”, 0001234567);

22-) Aşağıdaki özel tarih formatlı yazımlarını çıktılarını yanlarına yazınız?

Kod

Çıktı

Console.Write(“{0:dd}”, DateTime.Now);

15

Console.Write(“{0:dddd}”, DateTime.Now);

Çarşamba

Console.Write(“{0:MMMM}”, DateTime.Now);

Nisan

Console.Write(“{0:yyyy}”, DateTime.Now);

2019

Console.Write(“{0:hh:mm:ss}”, DateTime.Now);

16:17:25

23-) Console.Read(); ile Console.ReadLine(); arasında ne fark vardır? Açıklayınız.

Console.Read(); metodu kullanıcının klavyeden giriş yapmasını sağlar, tek karakter okur ve geriye tam sayı tipinde olan ASCII kod karşılığını döndürür.
Console.ReadLine(); metodu ise kullanıcının klavyeden giriş yapmasını sağlar, satıra yazılan tüm değerleri alır ve geriye string (metin) olarak değer döndürür.

24-) “Input string was not in a corrent format.” hatasının nedenini açıklayınız?

Bu hata “Giriş dizesi doğru biçimde değil” anlamına gelmektedir. Nedeni ise çoğunlukla klavyeden girilen bir string ifadenin int türünde bir değişkenin içine atılmaya çalışılmasından kaynaklanmaktadır.

25-) “Attempted to divide by zero” hatasının nedenini açıklaynız?

Bu hata “Sıfıra bölmeye çalışıldı.” hatasıdır. Nedeni çoğunlukla bir sayıyı değeri sıfır olan başka bir sayıya bölmeye çalıştığımızda oluşmaktadır.

26-) .Net programcılığında “Exception” ne anlama gelmektedir?

Bir programın çalışmaktayken kullanıcılar tarafından yapılan hatalı girişler nedeniyle çalışmasını durdurması ve hataya düşmesine “Exception” yani “İstisnalar” denir.

27-) İstisnaları program içinde yakalamak ve kullanıcılara hata mesajını vermek için kullanılacak yapı nedir? kısaca açıklayınız?

try{} bloğu: İstisnanın çıkması muhtemel kodların yazıldığı bloktur.
catch{} bloğu: Oluşan istisnanın yakalandığı ve kullanıcıya sunulduğu bloktur.
finally{} bloğu: Try bloğu içinde hata olsa da olmasa da çalışmasını istediğimiz kadoların yazıldığı bloktur. Finally bloğu genellikle bazı kaynakları serbest bırakmak için kullanılır. Kullanılması isteğe bağlı bir bloktur. En sık kullanıldığı yerler açık olan veri tabanı bağlantılarının program kırılsa da kırılmasa da kapatılması durumlarıdır.

28-) Aşağıdaki işaretlerin ( “//” ve “/* */”) ne işe yaradıklarını açıklayınız?

// işaretinde sonra gelen ve satırın sonuna kadar olan kelimeler yorum (açıklama) satırıdır. Derleme sırasında dikkate alınmaz.

/* */ Birden fazla satıra yorum (açıklama) eklemek istersek bu işaretlerin arasına yorumumuzu yazarız. Derleme sırasında dikkate alınmaz.

Operatörler ile İlgili Sorular

29-)Programlama dillerinde operatör kavramı ne demektir? Açıklayınız.

Programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir.

30-) Aşağıda sembolleri verilen operatörlerin türlerini ve isimlerini yanlarına yazınız? (Aritmetiksel-Mantıksal-İlişkisel) Not:1.satır örnek olarak verildi.

Operatör

Adı

Türü

*

Çarpma

Aritmetiksel Operatör

/

Bölme

Aritmetiksel Operatör

!=

Eşit Değildir

İlişkisel Operatör

<=

Küçük Eşittir

İlişkisel Operatör

&&

Ve

Mantıksal Operatör

||

Veya

Mantıksal Operatör

31-) Aşağıdaki kod ile ne yapılmak istenmiştir?

int sonuc = sayi1 % 4;
Yukarıdaki kod; sayi1 isimli değişkenin içindeki değerin 4 ile bölümünden kalanı sonuc isimli değişkenin içine atar.

32-) % işaretinin adı nedir? Hangi maksatla kullanılır?

% işaretinin adı Mod almadır. Mod alma, bölme işlemi sonrası kalanı bulmaya yarar.

33-) İlişkisel operatörler hangi hangi amaçla kullanılırlar? C#’da kullanılan ilişkisel operatörler hangileridir?

İlişkisel operatöler iki değerin karşılaştırılması işlemi için kullanılır.

Operatör

Açıklama

= =

Eşittir

!=

Eşit Değildir

>

Büyüktür

<

Küçüktür

>=

Büyük Eşittir

<=

Küçük Eşittir

34-) Mantıksal operatörler hangi hangi amaçla kullanılırlar? C#’da kullanılan mantıksal operatörler hangileridir?

Mantıksal operatörler birden fazla şartın olduğu durumlarda kullanılır.

Operatör

Açıklama

&&

Ve

||

Veya

!

Değil

35-)Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yanlarına “True” veya “False” olarak yazınız.

int x = 5, y = 8;
string z = “bilişim”;
char t = ‘C’;

Not: Değişkenler ve değerleri yukarıda verilmiştir aşağıdaki işlemleri buna göre yapınız.

İşlem

Sonuç

x = = 5

True

x >= y   ||   x = = y

False

z = = “bilişim”   &&   5 != y

True

4 != y   &&   “Bilişim” != z   &&   t = = ‘C’

True

( y >= 3   ||   x <= 0 )   &&   t = = ‘c’

False

Programlama Temelleri Çalışma Soruları 5 PDF indir.

download-1

Programlama Temelleri

Ders Notları ve Çalışama Soruları Arşivi İçin Tıklayınız…

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilisimizle.com - Bilişim Teknolojileri, Yazılım, Kodlama, Donanım, Elektronik, Eğitim Videoları, Deneme Sınavları, Öğretmen Evrak, Ders Notları... | 2016-2022